logo-mini
هنری واصف

ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات، در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند

img
img
img
img
img
img
img
img
img

مـــرا به
آسمــان ها ببــر

عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و
به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش

مشاهده نمونه کار ها